Ochrana osobných údajov

Prehlásenie prevádzkovateľa

SZČO Ing. Sebastián Trebuňák so sídlom Vencová 26 Košice – Sever, 040 01, IČO: 53357434 prehlasuje ako prevádzkovateľ webového sídla trebunak.dev, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť aj telefonicky na: +421 948 915 510, emailom: sebastian@trebunak.dev alebo priamo na webovom sídle prevádzkovateľa: trebunak.dev/gdpr/.

K Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo.

1. Prevádzkovateľ webového sídla: trebunak.dev

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne vykonanie.

2. Zoznam našich sprostredkovateľov, ktorí tak isto spracúvajú Vaše osobné údaje

Pri využití kontaktného formulára Vaše údaje spracúva aj ďalší subjekt, ktorý nám pomáha s prevádzkovaním, úpravou webového sídla a poskytovaním webového portálu. Nižšie uvedený subjekt sa nachádza v úlohe sprostredkovateľa, s ktorým máme podpísanú zmluvu v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia GDPR.

(nižšie uvádzame sprostredkovateľov, ktorý spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb pri vybavovaní a doručení objednávky).

3. Účel spracúvania osobných údajov

Odpovedanie na otázky/podnety Vami podaných prostredníctvom kontaktného formulára.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

Kontaktné údaje:

5. Dočasné súbory – Cookies

Táto webová stránka používa cookies - malé textové súbory umiestnené vo Vašom počítači/telefóne, ktoré napomáhajú lepšiemu fungovaniu tejto webovej stránky. Vo všeobecnosti sú cookies používané na uchovanie používateľských preferencií, ukladanie informácií (napr. zvolená téma - nočný alebo denný režim) a poskytnutie anonýmneho sledovania dát pre aplikácie ako Google Analytics. Prosím všimnite si zvýraznené slovo "anonýmneho". To znamená, že nie sú uchovávané žiadne informácie, ktoré by mohli viesť k identifikovaniu Vašej osoby.

Anonýmne spracovanie údajov o sledovaní zhromaždených na tomto webe zahŕňa:

Banner zaznamenania súhlasu, ktorý vidíte pri svojej prvej návšteve Vám umožňuje súhlasiť so zhromažďovaním vyššie popísaných informácií na tomto webe. Dúfam, že súhlasíte s tým, že informácie sú neškodné, ale pre mňa ako majiteľa webu veľmi užitočné pri zlepšovaní vášho používateľského zážitku.

Súbory cookies spravidla zlepšujú vašu skúsenosť pri prehliadaní. Ak chcete, tak máte možnosť zakázať súbory cookies na tomto a na iných serveroch. Najefektívnejším spôsobom, ako to urobiť je zakázať súbory cookies vo vašom prehliadači. Odporúčame vám vyhľadať v prehliadači časť Pomoc resp. Help.

Pre ďalšie informácie ohľadom toho, ako Google Analytics používa súbory cookies a IP adresy si môžete prečítať na nasledujúcom odkaze https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=sk.

6. Zverejnenie údajov

Získané údaje v žiadnom prípade nezverejňujem a nedelím sa o nich so žiadnou treťou stranou.

7. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvam a uchovávam predovšetkým po dobu vybavenia Vašej žiadosti/podnetu, najviac však po dobu 5 rokov. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:

  1. Prostredníctvom nášho telefonného čísla: +421 948 915 510.
  2. Písomne na adrese Prevádzkovateľa:
    • Obchodné meno: Ing. Sebastián Trebuňák
    • Sídlo: Vencová 26 Košice – Sever, 040 01
    • IČO: 53357434
    • DIČ: 1123078110

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú najmä:

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp. § 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Košice, Slovensko

sebastian@trebunak.dev
(+421) 948 915 510

Created with by Sebastián Trebuňák